regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PURPURA

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Serwis Internetowy „Purpura” dostępny pod adresem internetowym www.purpura.eu udostępniany jest przez spółkę pod firmą Purpura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Osieku 1, 09-454 Bulkowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000597788, NIP 1182117807, REGON 363563383, adres poczty elektronicznej: kafle@purpura.eu.

1.2.   Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do konsumentów, tj. do osób fizycznych korzystających z usług dostępnych w Serwisie (dokonującego czynności prawnych z Usługodawcą) w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3.   Definicje:

1.3.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przesłanie przygotowanego uprzednio przez Klienta przy użyciu Projektanta projektu zestawienia Produktów (układu Kafli i wzorca kolorystycznego) oraz określenie szczegółów przedmiotu Umowy.

1.3.3. Produkt – produkt oferowany w ramach Serwisu, stanowiący element przedmiotu Umowy.

1.3.4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.

1.3.5. Serwis – Serwis Internetowy „Purpura” prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym: www.purpura.eu

1.3.6. Sprzedawca; Usługodawca – spółka pod firmą Purpura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Osieku 1 , 09-454 Bulkowo , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000597788, NIP 1182117807, REGON 363563383, adres poczty elektronicznej: kafle@purpura.eu

1.3.7. Umowa – umowa sprzedaży Produktu(ów) zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Na treść Umowy składają się Regulamin, Formularz zamówienia oraz dodatkowe ustalenia stron (o ile zostały wyraźnie dokonane). Dodatkowe ustalenia Stron będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi elementami Umowy.

1.3.8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

1.3.9. Usługobiorca, Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług (dokonującego czynności prawnych z Usługodawcą) w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.10.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

1.3.11.   Projektant – narzędzie informatyczne udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie, służące go projektowania przez Klientów własnych wersji kolorystycznych i układów Produktów (Kafli cementowych i mozaiki ceramicznej typu „gorsecik”).

 

2.     USŁUGI DOSTĘPNE W SERWISIE I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1.   W Serwisie dostępne są Usługi obejmujące: możliwość zapoznania się z Produktami, ich specyfiką i sposobem wykorzystania, złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy.

2.2.   Produkty dostępne w Serwisie są produktami nieprefabrykowanymi i służą zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Klienta. Wyjątkowo w Serwisie mogą być także oferowane Produkty nie mające charakteru opisanego w zdaniu poprzednim, w takim wypadku zostaną one stosownie oznaczone w Serwisie. Produkty służące do konserwacji i impregnacji nie mają charakteru prefabrykowanego.

2.3.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

i.       Komputer, laptop (Formularz zamówienia nie działa na urządzeniach mobilnych)

ii.      Dostęp do poczty elektronicznej.

iii.     Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

iv.    Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

2.4.   Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5.   Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6.   Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.7.   Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kafle@purpura.eu lub telefonicznie – wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem telefonu +48 604 608 731. Koszt połączenia ustalany jest według stawek operatora, z usług którego korzysta Usługobiorca.

3.     WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.   Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.   Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.

3.3.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.3.1. W odniesieniu do Produktów, o których mowa w ust. 4.2 poniżej ostateczna cena Produktu podana zostanie Klientowi indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta danego projektu do wyceny.

3.4.   Zawarcie Umowy za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę, w szczególności w przypadku określonym w ust. 4.2 Regulaminu.

3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmie Zamówienie do realizacji lub odmówi jego realizacji podając przyczynę takiej odmowy. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Uprawnienia Klienta związane z odstąpieniem od Umowy podane zostały w dalszej części Regulaminu.

3.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu, (2) przesłanie Klientowi w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. wraz z wszelkimi innymi dokumentami wymaganymi przez obowiązujące przepisy. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

3.6.   Usługodawca jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia Usług i Produktów bez wad.

3.7.   Do każdego Zamówienia dołączona zostanie lista niezbędnych impregnatów i środków do pielęgnacji Produktów. Klient może zakupić Produkty bez tych preparatów, niemniej zachowanie gwarancji na Produkty wymaga ich impregnowania zalecanymi przez Usługodawcę impregnatami. Karty techniczne impregnatów dostępne są na stronie „Specyfikacje” w Serwisie.

4.     PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

4.1.   Zamówienie składane jest za pomocą Formularza Zamówienia. Procedura składania Zamówienia obejmuje dwa rodzaje Zamówień: Zamówienie Produktów indywidualnie wyspecyfikowanych przez Klienta i Zamówienie Produktów gotowych, z magazynu Usługodawcy. W przypadku zamawiania Produktów – Kafli cementowych i mozaiki ceramicznej typu „gorsecik”, minimalna wielkość Zamówienia to 1 (jeden) m2 powierzchni.

4.2.   Zamówienie Produktów indywidualnie wyspecyfikowanych przez Klienta.

4.2.1. W przypadku Zamówienia Produktów indywidualnie wyspecyfikowanych przez Klienta niezbędne jest przygotowanie przez Klienta projektu Produktów – stosowna opcja udostępniana jest w ramach Formularza Zamówienia; Klient może samodzielnie sporządzić projekt lub wybrać wersję proponowaną w Serwisie - i indywidualnej wyceny tego projektu przez Usługodawcę.

4.2.2. W przypadku Produktów indywidualnie wyspecyfikowanych przez Klienta Zamówienie składane jest po otrzymaniu wyceny projektu od Usługodawcy. Konieczne jest w takim przypadku wprowadzenie do Formularza Zamówienia numeru przesłanej wyceny.

4.2.3. Dalsze postępowanie w przypadku zamówienia Produktów, o których mowa w ust. 4.2 powyżej określają zapisy ust. 5.2-5.3.

4.3.   Zamówienie Produktów gotowych, z magazynu Usługodawcy.

4.3.1. W przypadku Produktów gotowych, z magazynu Usługodawcy Klient wskazuje w Formularzu zamówienia konkretne Produkty dostępne w magazynie Usługodawcy. W związku z możliwością dezaktualizacji prezentowanych stanów magazynowych w Serwisie (np. poprzez równoległe otrzymanie kilku Zamówień) ostateczne potwierdzenie możliwości realizacji danego Zamówienia dokonywane jest standardowo poprzez potwierdzenie dokonane przez Usługodawcę stosownie do zapisu ust. 3.4.1. Wraz z potwierdzeniem Klient otrzymuje także wycenę; w przypadku gdy wycena jest inna niż cena podana w Serwisie, zawarcie Umowy wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Klienta.

4.3.2. Po potwierdzeniu Zamówienia zgodnie z zapisami ust. 4.3.1 i 3.4.1 przedmiot Zamówienia zostanie zarezerwowany dla Klienta na okres 24 godzin w ciągu Dnia Roboczego. W powyższym terminie Klient zobowiązany jest do wpłaty pełnej kwoty wynagrodzenia; zapisu ust. 5.2 i 5.3 nie stosuje się. W przypadku nie dokonania pełnej wpłaty w określonym w zdaniu poprzednim terminie Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy; oświadczenie w tej kwestii Usługodawca może złożyć Klientowi w terminie 60 dni od daty zaistnienia podstaw do jego złożenia.

5.     SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

5.1.   Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)     Płatność gotówką w siedzibie Usługodawcy (Osiek 1, 09-454 Bulkowo )

b)     Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Nr konta: 64 1050 1979 1000 0090 8076 5994

ING,  

5.2.   W związku z zawarciem Umowy – z zastrzeżeniem zapisu ust. 4.3.2 - wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50 (pięćdziesięciu) % ceny przedmiotu Umowy. Wpłata dokonywana jest w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy. Brak dokonania wpłaty zaliczki uprawnia Usługodawcę do odstąpienia od Umowy, oświadczenie w tej kwestii Usługodawca może złożyć Usługobiorcy w terminie 60 dni od daty zaistnienia podstaw do jego złożenia.

5.3.   Pozostała cześć płatności należnej Usługodawcy z tytułu zawarcia Umowy powinna być uiszczona przez Klienta przed wysłaniem lub odbiorem Produktów. Usługodawca na nie mniej niż 10 dni przed przygotowaniem Produktów (w przypadku Produktów, o których mowa w ust. 4.2) do przekazania Klientowi wystawi Klientowi fakturę VAT na pozostałą część wynagrodzenia. Faktura, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być uregulowana przez Klienta w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Brak dokonania wpłaty brakującej kwoty w ww. terminie uprawnia Usługodawcę do wstrzymania dostawy Produktów do czasu otrzymania pełnej wpłaty lub odstąpienia od umowy, oświadczenie w tej kwestii Usługodawca może złożyć Usługobiorcy w terminie 60 dni od daty zaistnienia podstaw do jego złożenia.

5.4.   Faktura VAT dla Klienta wystawiona zostanie w oparciu o dane podane w Formularzu Zamówienia.

6.     KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1.   Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.1.1. Przesyłka kurierska realizowana na koszt Klienta przez firmę Gefco, Rohlig Suus i CDTrans (Usługi transportowe Cezary Dąbrowski) na zlecenie Usługodawcy;

6.1.2. Przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem kuriera wybranego przez Klienta na koszt Klienta.

6.1.3. Odbiór osobisty pod adresem Łomianki, 05-092, ul. Jeziorna 1 na koszt Klienta.

6.2.   Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

6.3.   Ewentualne koszty dostawy w przypadku, o którym mowa w ust. 6.1.1 powyżej są wskazywane w trakcie składania Zamówienia w wycenie otrzymywanej przez Klienta. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

6.4.   W przypadku wybrania przez Klienta dostawy, o której mowa ust. 6.1.1 Usługodawca udziela gwarancji na usunięcie uszkodzeń Produktów, które mogą powstać w transporcie.

6.5.   W przypadku dokonania przez Klienta wyboru innego sposobu dostawy Produktów niż wskazany w ust 6. 1.1, należy zapewnić im przewożenie w odpowiednich pudełkach, z odpowiednimi przekładkami, na paletach. W czasie transportu paleta z Produktami (Kaflami cementowymi lub mozaiką ceramiczną typu „gorsecik”) w pudełkach powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem oraz przed zmoknięciem lub zawilgoceniem w czasie transportu przez dokładne owinięcie folią stretch.

6.6.   Termin dostawy Produktu do Klienta uzależniony jest od rodzaju danego Produktu i wynosi:

6.6.1. dla Produktów, o których mowa w ust. 4.2 Regulaminu – nie więcej niż 14 Dni Roboczych ponad orientacyjny termin wskazany dla danego Produktu w Serwisie, chyba że w trakcie składania Zamówienia uzgodniono inny termin, przy czym dostawa nie nastąpi przed pełnym uregulowaniem należności przez Klienta, stosownie do zapisu ust. 5.3. Termin powyższy rozpoczyna bieg w dniu dokonania zapłaty przez Klienta zaliczki, o której mowa w ust. 5.2.

6.6.2. dla Produktów, o których mowa w ust. 4.3 Regulaminu – nie więcej niż 14 Dni Roboczych przy czym dostawa nie nastąpi przed pełnym uregulowaniem należności przez Klienta. Termin powyższy rozpoczyna bieg w dniu dokonania zapłaty przez Klienta pełnej kwoty wynagrodzenia, stosownie do zapisów ust. 4.3.2

6.6.3. W przypadku zamówień obejmujących Produkty (Kafle Cementowe lub mozaikę ceramiczną typu „gorsecik”) o łącznej powierzchni większej niż 20 (dwadzieścia) m2 termin dostawy ustalony zostanie indywidualnie między stronami. W przypadku, gdy Klient zamawia także przesyłkę kurierską, o której mowa w ust. 6.1.1 termin transportu musi zostać wskazany z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W każdym przypadku rozładunek zapewniany jest indywidualnie przez Klienta.

6.7.   W przypadku nie odebrania zamówionych Produktów (Kafli Cementowych lub mozaiki ceramicznej typu „gorsecik”) przez Klienta w ustalonym terminie, Klient zobowiązany będzie do zapłaty Usługodawcy dodatkowej opłaty magazynowej w wysokości 1 (jeden) zł netto + VAT za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy przechowywania każdego 1 (jednego) m2 Produktów (Kafli cementowych lub mozaiki ceramicznej typu „gorsecik”) po upływie terminu odbioru.

 

7.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I GWARANCJA

7.1.   Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową:

 

7.1.1. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kafle@purpura.eu lub też pisemnie na adres podany w pkt. 1.1 Regulaminu.

7.1.2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres drogą elektroniczną lub listownie.

7.1.3. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany Produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

7.2.   Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.3.   Usługodawca udziela Usługobiorcy 12 – miesięcznej gwarancji na Produkty (Kafle cementowe i/lub mozaikę ceramiczną typu „gorsecik”) wedle zasad gwarancji udzielanej przy sprzedaży. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem zainstalowania, zaimpregnowania i pielęgnowania ich zgodnie z instrukcją. W przypadku mozaiki ceramicznej typu „gorsecik” impregnacja nie jest potrzebna. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

8.     OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

8.1.   Ze względu na specyfikę zastosowanej techniki fotografii produkty zaprezentowane na zdjęciach mogą różnić się nieznacznie od tego jak wyglądają w rzeczywistości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Usługodawcą.

8.2.   Prezentowane zdjęcia Produktów są uzupełnieniem ich opisu, mogą przedstawiać oferowany Produkt wraz z wyposażeniem dodatkowym, który nie stanowi jednak integralnej części oferowanego Produktu, o ile opis Produktu nie stanowi inaczej.

8.3.   Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Jednakże kolory wyświetlane na stronach Serwisu są jedynie przybliżeniem naturalnych kolorów Produktów i mogą znacznie różnić się w zależności od wybranego monitora, karty graficznej i ich ustawień. W razie wątpliwości należy skontaktować z Usługodawcą. Należy wziąć pod uwagę, że Produkty wykonywane są ręcznie z naturalnych surowców, dlatego mogą różnić się nieco kolorem, a rysunek wzoru nie zawsze jest doskonały.

9.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.   Z zastrzeżeniem zapisu ust. 9.3 poniżej, Usługobiorca może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia w objęcia Produktów (lub ich ostatniej partii w przypadku dostawy partiami) w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres podany w pkt. 1.1 Regulaminu, w tym na podany adres poczty elektronicznej. Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowi pouczenie o odstąpieniu od Umowy. Przykładowa treść oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

9.2.   W razie odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą.

9.3.   Stosownie do zapisów art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy nie dotyczy Umów, których przedmiotem są Produkty przygotowane na specjalne zamówienia Klienta (Produkty, o których mowa w ust. 4.2 Regulaminu).

10.   DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest: spółka pod firmą Purpura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 1, 05-092 Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000597788, NIP 1182117807, REGON 363563383, adres poczty elektronicznej: kafle@purpura.eu.

10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy lub – w przypadku wyrażenia prze Usługobiorcę odrębnej zgody - w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz.926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz.U.Nr 100, poz. 1024).

10.3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania jak i usunięcia.

10.4. Klient, jeśli wyrazi na to odrębną zgodę, może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowo-promocyjnym.

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Formularza Zamówienia przed zawarciem danej umowy.

11.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. W przypadku, gdy Klient nie włada językiem polskim Umowa możliwe jest sporządzenie dodatkowej kopii Umowy w innym języku, rozstrzygające znaczenie ma polska wersja Umowy.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1.   W zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany nie dotyczą Umów zawartych skutecznie przed ich wprowadzeniem ani Zamówień złożonych skutecznie przed ich wprowadzeniem.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Usługodawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk ani innego podobnego porozumienia w zakresie objętym niniejszym Regulaminem.

11.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Strony mogą także odrębnie uzgodnić pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, Klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o powyższej procedurze prezentowane są pod adresem: www.uokik.gov.pl.

Pobierz pliki: