Regulamin dla firm

Regulamin serwisu internetowego Purpura dla firm


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis Internetowy „Purpura” dostępny pod adresem internetowym www.purpura.eu udostępniany jest przez spółkę pod firmą Purpura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Osieku 1, 09-454 Bulkowo , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000597788, NIP 1182117807, REGON 363563383, adres poczty elektronicznej: kafle@purpura.eu.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, tj. do osób fizycznych korzystających z usług dostępnych w Serwisie (dokonującego czynności prawnych z Usługodawcą) w zakresie związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 

1.3. Definicje:

1.3.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przesłanie przygotowanego uprzednio przez Klienta przy użyciu Projektanta projektu zestawienia Produktów (układu Kafli i wzorca kolorystycznego) oraz określenie szczegółów przedmiotu Umowy.

1.3.3. Produkt – produkt oferowany w ramach Serwisu, stanowiący element przedmiotu  Umowy.

1.3.4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.

1.3.5. Serwis – Serwis Internetowy „Purpura” prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym: www.purpura.eu

1.3.6. Sprzedawca; Usługodawca – spółka pod firmą Purpura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Osieku 09-454 Bulkowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000597788, NIP 1182117807, REGON 363563383, adres poczty elektronicznej: kafle@purpura.eu

1.3.7. Umowa  – umowa sprzedaży Produktu(ów) zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Na treść Umowy składają się Regulamin, Formularz zamówienia oraz dodatkowe ustalenia stron (o ile zostały wyraźnie dokonane). Dodatkowe ustalenia Stron będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi elementami Umowy.

1.3.8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

1.3.9. Usługobiorca, Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  korzystająca z Usług (dokonującego czynności prawnych z Usługodawcą) w zakresie związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

1.3.11. Projektant – narzędzie informatyczne udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie, służące go projektowania przez Klientów własnych wersji kolorystycznych i układów Produktów (Kafli cementowych).


2. USŁUGI DOSTĘPNE W SERWISIE I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1. W Serwisie dostępne są Usługi obejmujące: możliwość zapoznania się z Produktami, ich specyfiką i sposobem wykorzystania, złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy.

2.2. Produkty dostępne w Serwisie są produktami nieprefabrykowanymi i służą zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Klienta. Wyjątkowo w Serwisie mogą być także oferowane Produkty nie mające charakteru opisanego w zdaniu poprzednim, w takim wypadku zostaną one stosownie oznaczone w Serwisie. Produkty służące do konserwacji i impregnacji nie mają charakteru prefabrykowanego.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

• Komputer,  laptop (Formularz zamówienia nie działa na urządzeniach mobilnych).

• Dostęp do poczty elektronicznej.

• Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

• Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.7. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kafle@purpura.eu lub telefonicznie – wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem telefonu +48 604 608 731. Koszt połączenia ustalany jest według stawek operatora, z usług którego korzysta Usługobiorca.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. 

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.3.1  W odniesieniu do Produktów, o których mowa w ust. 4.2 poniżej ostateczna cena Produktu podana zostanie Klientowi indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta danego projektu do wyceny. 

3.4. Zawarcie Umowy  za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę, w szczególności w przypadku określonym w ust. 4.2 Regulaminu.

3.4.2. Klient związany jest Zamówieniem od momentu jego złożenia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmie Zamówienie do realizacji lub odmówi jego realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. 

3.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu, (2) przesłanie Klientowi w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. wraz z wszelkimi innymi dokumentami wymaganymi przez obowiązujące przepisy. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy. 

3.6. Do każdego Zamówienia dołączona zostanie lista niezbędnych impregnatów i środków do pielęgnacji Produktów. Klient może zakupić Produkty bez tych preparatów, niemniej zachowanie gwarancji na Produkty wymaga ich impregnowania zalecanymi przez Usługodawcę impregnatami. Karty techniczne impregnatów dostępne są na stronie „Specyfikacje” w Serwisie.

4. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

4.1 Zamówienie składane jest za pomocą Formularza Zamówienia. Procedura składania Zamówienia obejmuje dwa rodzaje Zamówień: Zamówienie Produktów indywidualnie wyspecyfikowanych przez Klienta i Zamówienie Produktów gotowych, z magazynu Usługodawcy. W przypadku zamawiania Produktów – Kafli cementowych, minimalna wielkość Zamówienia to 1 (jeden) m2 powierzchni.

4.2 Zamówienie Produktów indywidualnie wyspecyfikowanych przez Klienta.

4.2.1         W przypadku Zamówienia  Produktów indywidualnie wyspecyfikowanych przez Klienta niezbędne jest przygotowanie przez Klienta projektu Produktów – stosowna opcja udostępniana jest w ramach Formularza Zamówienia; Klient może też samodzielnie sporządzić projekt – i indywidualnej wyceny tego projektu przez Usługodawcę.

4.2.2        W przypadku  Produktów indywidualnie wyspecyfikowanych przez Klienta Zamówienie składane jest po otrzymaniu wyceny projektu od Usługodawcy. Konieczne jest w takim przypadku    wprowadzenie do Formularza Zamówienia numeru przesłanej wyceny.

4.2.3   Dalsze postępowanie w przypadku zamówienia Produktów, o których mowa w ust. 4.2 powyżej określają zapisy ust. 5.2-5.3. 

4.3 Zamówienie Produktów gotowych, z magazynu Usługodawcy.

4.3.1          W przypadku  Produktów gotowych, z magazynu Usługodawcy Klient wskazuje w Formularzu zamówienia konkretne Produkty dostępne w magazynie Usługodawcy. W związku z możliwością dezaktualizacji prezentowanych stanów magazynowych w Serwisie (np. poprzez równoległe otrzymanie kilku Zamówień) ostateczne potwierdzenie możliwości realizacji danego Zamówienia dokonywane jest standardowo poprzez potwierdzenie dokonane przez Usługodawcę stosownie do zapisu ust. 3.4.1. Wraz z potwierdzeniem Klient otrzymuje także wycenę; w przypadku gdy wycena jest inna niż cena podana w Serwisie, zawarcie Umowy wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Klienta.

4.3.2           Po potwierdzeniu Zamówienia zgodnie z zapisami ust. 4.3.1 i 3.4.1 przedmiot Zamówienia zostanie zarezerwowany dla Klienta na okres 24 godzin w ciągu Dnia Roboczego. W powyższym terminie Klient zobowiązany jest do wpłaty pełnej kwoty wynagrodzenia; zapisu ust. 5.2 i 5.3 nie stosuje się. W przypadku nie dokonania pełnej wpłaty w określonym w zdaniu poprzednim terminie Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy; oświadczenie w tej kwestii Usługodawca może złożyć Klientowi w terminie 60 dni od daty zaistnienia podstaw do jego złożenia.

5. SPOSOBY  I TERMINY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. a) Płatność gotówką w siedzibie Usługodawcy (05-092 Łomianki, ul. Jeziorna 1)

b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: mBank S.A

Numer rachunku:  44 1140 2004 0000 3202 7655 1032

5.2 W związku z zawarciem Umowy – z zastrzeżeniem zapisu ust. 4.3.2 - wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50 (pięćdziesięciu) % ceny przedmiotu Umowy. Wpłata dokonywana jest w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy. Brak dokonania wpłaty zaliczki uprawnia Usługodawcę do odstąpienia od Umowy, oświadczenie w tej kwestii Usługodawca może złożyć Usługobiorcy w terminie 60 dni od daty zaistnienia podstaw do jego złożenia.

5.3 Pozostała cześć płatności należnej Usługodawcy z tytułu zawarcia Umowy powinna być uiszczona przez Klienta przed wysłaniem lub odbiorem Produktów. Usługodawca na nie mniej niż 10 dni przed przygotowaniem Produktów (w przypadku Produktów, o których mowa w ust. 4.2) do przekazania Klientowi wystawi Klientowi fakturę VAT na pozostałą część wynagrodzenia. Faktura, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być uregulowana przez Klienta w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Brak dokonania wpłaty brakującej kwoty w ww. terminie uprawnia Usługodawcę do wstrzymania dostawy Produktów do czasu otrzymania pełnej wpłaty lub odstąpienia od umowy, oświadczenie w tej kwestii Usługodawca może złożyć Usługobiorcy w terminie 60 dni od daty zaistnienia podstaw do jego złożenia.

5.4 Faktura VAT dla Klienta wystawiona zostanie w oparciu o dane podane w Formularzu Zamówienia.

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.1.1  Przesyłka kurierska realizowana na koszt Klienta przez firmę Rohlig Suus i CDTrans – Usługi transportowe Cezary Dąbrowski na zlecenie Usługodawcy (transport na terenie Warszawy); 

6.1.2    Przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem kuriera wybranego przez Klienta na koszt Klienta.

6.1.1. Odbiór osobisty pod adresem Osiek 1, 09-454 Bulkowona koszt Klienta.

6.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

6.3. Ewentualne koszty dostawy w przypadku, o którym mowa w ust. 6.1.1 powyżej są wskazywane w trakcie składania Zamówienia w wycenie otrzymywanej przez Klienta. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. 

6.4. W przypadku wybrania przez Klienta dostawy, o której mowa ust. 6.1.1 Usługodawca udziela gwarancji na usunięcie uszkodzeń Produktów, które mogą powstać w transporcie. 

6.5. W przypadku dokonania  przez Klienta wyboru innego sposobu dostawy Produktów niż wskazany w ust 6. 1.1, należy zapewnić im przewożenie w odpowiednich pudełkach, z odpowiednimi przekładkami, na paletach. W czasie transportu paleta z Produktami (Kaflami cementowi) w pudełkach powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem oraz przed zmoknięciem lub zawilgoceniem w czasie transportu przez dokładne owinięcie folią stretch. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia Produktu powstałe w trakcie transportu w przypadku wyboru przez Klienta transportu innego niżopisany w ust. 6.1.1. 

6.6. Termin dostawy Produktu do Klienta uzależniony jest od rodzaju danego Produktu i wynosi:

6.5.1  dla Produktów, o których mowa w ust. 4.2 Regulaminu – nie więcej niż 14 Dni Roboczych ponad orientacyjny termin wskazany dla danego Produktu w Serwisie, chyba że w trakcie składania Zamówienia uzgodniono inny termin, przy czym dostawa nie nastąpi przed pełnym uregulowaniem należności przez Klienta, stosownie do zapisu ust. 5.3. Termin powyższy rozpoczyna bieg w dniu dokonania zapłaty przez Klienta zaliczki, o której mowa w ust. 5.2. 

6.5.2    dla Produktów, o których mowa w ust. 4.3 Regulaminu – nie więcej niż 14 Dni Roboczych przy czym dostawa nie nastąpi przed pełnym uregulowaniem należności przez Klienta. Termin powyższy rozpoczyna bieg w dniu dokonania zapłaty przez Klienta pełnej kwoty wynagrodzenia, stosownie do zapisów ust. 4.3.2

6.6  W przypadku zamówień obejmujących Produkty (Kafle Cementowe) o łącznej powierzchni większej niż 20 (dwadzieścia) m2 termin dostawy ustalony zostanie indywidualnie między stronami. W przypadku, gdy Klient zamawia także przesyłkę kurierską, o której mowa w ust. 6.1.1 termin transportu musi zostać wskazany z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W każdym przypadku rozładunek zapewniany jest indywidualnie przez Klienta.

6.7  W przypadku nie odebrania zamówionych Produktów (Kafli Cementowych) przez Klienta w ustalonym terminie, Klient zobowiązany będzie do zapłaty Usługodawcy dodatkowej opłaty magazynowej w wysokości 1 (jeden) zł netto + VAT za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy przechowywania każdego 1 (jednego) m2 Produktów (Kafli cementowych) po upływie terminu odbioru.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I GWARANCJA

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową:

7.1.1. 7.1.1  Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kafle@purpura.eu lub też pisemnie na adres podany w pkt. 1.1 Regulaminu.  

7.1.2. 7.1.2   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres drogą elektroniczną lub listownie.

7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.3  Usługodawca udziela Usługobiorcy 12 – miesięcznej gwarancji na Produkty (Kafle cementowe) wedle zasad gwarancji udzielanej przy sprzedaży. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem zainstalowania, zaimpregnowania i pielęgnowania ich zgodnie z instrukcją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. 

8. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

8.1. Ze względu na specyfikę zastosowanej techniki fotografii produkty zaprezentowane na zdjęciach mogą różnić się nieznacznie od tego jak wyglądają w rzeczywistości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Usługodawcą. 

8.2. Prezentowane zdjęcia Produktów są uzupełnieniem ich opisu, mogą przedstawiać oferowany Produkt wraz z wyposażeniem dodatkowym, który nie stanowi jednak integralnej części oferowanego Produktu, o ile opis Produktu nie stanowi inaczej.

8.3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Jednakże kolory wyświetlane na stronach Serwisu są jedynie przybliżeniem naturalnych kolorów Produktów i mogą znacznie różnić się w zależności od wybranego monitora, karty graficznej i ich ustawień. W razie wątpliwości należy kierować się oznaczeniami NCS każdego koloru, dostępnymi na stronie “Katalog/Kolory” lub skontaktować z Usługodawcą. Należy wziąć pod uwagę, że Produkty wykonywane są ręcznie z naturalnych surowców, dlatego mogą różnić się nieco kolorem, a rysunek wzoru nie zawsze jest doskonały.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

9.1. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści Klienta. W pozostałym zakresie wszelka odpowiedzialność Usługodawcy względem Klienta nie przekroczy kwoty równej wartości Zamówienia.

9.2. W przypadku odstąpienia przez Usługodawcę od Umowy z przyczyn określonych w ust. 5.3Usługodawca uprawniony jest do żądania zapłaty od Usługobiorcy kary umownej w kwocie uiszczonej zaliczki, określonej w ust. 5.2. Karę powyższą Usługodawca może potrącić z kwotą wpłaconej zaliczki. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest:  spółka pod firmą Purpura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 1, 05-092 Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000597788, NIP 1182117807, REGON 363563383, adres poczty elektronicznej: kafle@purpura.eu.

10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy lub – w przypadku wyrażenia prze Usługobiorcę odrębnej zgody - w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz.926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz.U.Nr 100, poz. 1024).  

10.3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania jak i usunięcia. 

10.4. Klient, jeśli wyrazi na to odrębną zgodę, może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowo-promocyjnym.

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Formularza Zamówienia przed zawarciem danej umowy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. W przypadku, gdy Klient nie włada językiem polskim Umowa możliwe jest sporządzenie dodatkowej kopii Umowy w innym języku, rozstrzygające znaczenie ma polska wersja Umowy. 

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. 11.2.1    W zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany nie dotyczą Umów zawartych skutecznie przed ich wprowadzeniem ani Zamówień złożonych skutecznie przed ich wprowadzeniem.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z Umowy jest sąd właściwy miejscowo wedle siedziby Usługodawcy.


Pobierz pliki: